ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
งานบริหารงานบุคคล
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 
  ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖     ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕     คู่มือการอนุมัติ อนุญาต ขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ      
 
 
   


กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕...

กิจกรรมจิตอาสารณรงค์ ทำความดีเพื่อพ่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนารถบพิตร รัชกาลที่ ๙...

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์...

โครงการส่งเสริมการจัดแสดงสินค้าชุมชนเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ลานค้าชุมชน คนเทศบาล ครั้งที่ ๕ ...


กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕...

กิจกรรมจิตอาสารณรงค์ ทำความดีเพื่อพ่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนารถบพิตร รัชกาลที่ ๙...

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์...

โครงการส่งเสริมการจัดแสดงสินค้าชุมชนเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ลานค้าชุมชน คนเทศบาล ครั้งที่ ๕ ...

เปิดรับสมัครทีมฟุตซอล ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖...

เปิดรับสมัครทีมฟุตซอลโกล์วรูหนู รุ่นประชาชนทั่วไป ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖...

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือนพฤศจิกายน...

การประชุมคณะกรรมการกีฬาอำเภอสอยดาว เพื่อจัดการแข่งขันกีฬา " สอยดาวเกมส์ " ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖...
 
 
7 ธ.ค. 2565 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี...
29 พ.ย. 2565 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง การใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬา โครงการจัดการแข่...
29 พ.ย. 2565 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภา...
25 พ.ย. 2565 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกาศผลการเลือกสรรและขึ้นบัญชี ผู้ผ่านการเล...
25 พ.ย. 2565 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล (...
25 พ.ย. 2565 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง รายงานผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธ...
23 พ.ย. 2565 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานคอน...
21 พ.ย. 2565 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ...
21 พ.ย. 2565 ประกาศ กำหนดราคมกลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะลแะขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ข...
26 ต.ค. 2565 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โค...
21 ต.ค. 2565 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โค...
23 พ.ย. 2565 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานคอน...
21 พ.ย. 2565 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง กำหนดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่...
7 ก.ย. 2565 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ ...
6 ก.ค. 2565 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ ...
6 ก.ค. 2565 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องส่งสั...
Loading...
 

ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานกิจการประจำปี
กองทุน สปสช. เทศบาล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
ระเบียบเทศบาล
คู่มือประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบ/กฏหมาย
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
 
 
    แบบประเมิน lpa ประจำปี2564
    แบบประเมิน lpa ประจำปี2565
    ผลประเมิน lpa
 
 
    ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
 
    ประกาศ เรื่อง การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แผนที่เทศบาลตำบลทรายขาว

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 680760 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน