ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
งานบริหารงานบุคคล
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 ประวัติความเป็นมา

เทศบาลตำบลทรายขาว:

              ตั้งอยู่เลขที่ 8/119 หมู่ 1 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี

พื้นที่:

              เป็นตำบลที่มีสภาพภูมิประเทศที่มีความงดงามตามธรรมชาติ มีความอุดมสมบูรณ์ สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับ

ซับซ้อน มียอดเขาที่สำคัญ 2 ยอด คือ เขาสอยดาวเหนือ สูง 1,556 เมตร จะระดับน้ำทะเล และเขาสอยดาวใต้ สูง 1,675 เมตร 

จากระดับน้ำทะเล มีน้ำตกเขาสอยดาวที่มีความสูงถึง 16 ชั้น

เขตพื้นที่:

             ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
             ทิศใต้ ติดกับ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
             ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
             ทิศตะวันตก ติดกับ กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี

อาชีพ:

             อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
             อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค:

             จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,872 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 300 หลังคาเรือน คิดเป็น

ร้อยละ 25.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง:

             เดินทางโดยรถยนต์ได้ 2 ทาง คือ
               1. จาก จ.จันทบุรี เดินทางมาตามทางหลวงหมายเลจ 317 ที่มุ่งสู่ จ.สระแก้ว ระยะทาง 70 กม. โดยจะผ่าน

อ.โป่งน้ำร้อน ถึงหลัก กม.ที่ 22ก่อนถึงตลาดปะตง อ.สอยดาว
               2. จาก จ.จันทบุรี ถึง อ.สอยดาว จ.จันทบุรีตามทางหลวงหมายเลข 317 ระยะทางประมาณ 75 กม. ผ่าน

ตลาดปะตง ถึงหลัก กม.ที่ 22

ผลิตภัณฑ์:

              ทุเรียน, ส้มโชกุน, มะขามหวาน

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 761430 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน