ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 สภาเทศบาล

นายประสงค์ เจริญการ

ประธานสภาเทศบาล

 

นายสุพรรณ จันทฑีโร

รองประธานสภา

นายทองคำ เครือศรี

นายเชิญ ถ้อยคำ

สมาชิกสภาเขต 1

 

สมาชิกสภาเขต 1

 

นางไพฑูรย์ วงษ์ศา

นางสาวแก้วตา พยัคฆ์สังข์

สมาชิกสภาเขต 1

สมาชิกสภาเขต 1


 

นางสางมาริสา วารี

นางสมปอง บัวทอง

สมาชิกสภาเขต 1

 

สมาชิกสภาเขต 2

 

นายนพดล อาภาเกียรติกุล

นายธนกฤต สายมา

สมาชิกสภาเขต 2

 

สมาชิกสภาเขต 2

 

นายขวัญชัย ภูกำเหนิด

นางสาวณฐกานต์ จุ้ยวอน

สมาชิกสภาเขต 2

สมาชิกสภาเขต 2

   
    
   
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 377648 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน