ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 สภาเทศบาล

นายประสงค์ เจริญการ

ประธานสภาเทศบาล
โทร: 084-3626288

 

นายสุพรรณ จันทฑีโร

รองประธานสภา
โทร: 089-2537301

นายทองคำ เครือศรี

นายเชิญ ถ้อยคำ

สมาชิกสภาเขต 1
โทร: 081-1591694

สมาชิกสภาเขต 1
โทร: 093-6915694

นางไพฑูรย์ วงษ์ศา

นางสาวแก้วตา พยัคฆ์สังข์

สมาชิกสภาเขต 1
โทร: 081-8648994

สมาชิกสภาเขต 1
โทร: 063-2466598

นางสางมาริสา วารี

นางสมปอง บัวทอง

สมาชิกสภาเขต 1
โทร: 089-2527965

สมาชิกสภาเขต 2
โทร: 087-1483327

นายนพดล อาภาเกียรติกุล

นายธนกฤต สายมา

สมาชิกสภาเขต 2
โทร: 089-9399580

สมาชิกสภาเขต 2
โทร: 084-3484204

นายขวัญชัย ภูกำเหนิด

นางสาวณฐกานต์ จุ้ยวอน

สมาชิกสภาเขต 2
โทร: 082-2560550

สมาชิกสภาเขต 2
โทร: 064-9792388

   
    
   
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 746077 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน