ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
   
     

 


ผู้อำนวยการกองช่าง  
  นายสฤษ  ไชยุชิต  
 

ปลัดเทศบาลตำบลทรายขาว

เบอร์โทร: 089-8338447

 
   
  -ว่าง-  
 

รองปลัดเทศบาลตำบลทรายขาว

 
นายกฤษณ์  ลอยเกตุ

นางสาววัชรี ตรีเมฆ

นางสาววลัยพรรณ  นาที

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์โทร: 097-9264199


 

 

 

 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร: 086-1598209


 

 

 

ผู้อำนวยการกองช่าง

เบอร์โทร: 094-2879295 

 

 

 
นายสฤษ  ไชยุชิต นายกฤษณ์  ลอยเกตุ  

ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เบอร์โทร: 089-8338447

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

เบอร์โทร: 097-9264199

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 680674 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน