ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 สำนักปลัดเทศบาล
   
     

 


   
  นายกฤษณ์  ลอยเกตุ  
 

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เบอร์โทร: 097-9264199

 
นายวัฒนาคร  วารีศรลาภ นางสาวดาวเรือง  แก้วสาริกา

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

เบอร์โทร: 089-5454567

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

เบอร์โทร: 095-9495693

นายสุริยา  บุญประเสริฐ นายบุญรอด   สุรภัตการกิจ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

เบอร์โทร: 084-4805044  

นิติกรชำนาญการ

เบอร์โทร: 081-4201029

นางรัชนี   โกศลจิตร นายไพฑูรย์  ถีติธรรม

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เบอร์โทร: 084-6450909

เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

เบอร์โทร: 088-2172307

นางสาวแก้วฟ้า  จันฑทีโร จ.อ. สายันต์  หมู่ผึ้ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เบอร์โทร: 081-7624988

เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

เบอร์โทร: 097-1081463

นางสาววรณัน  สนั่นโสตร  นายสืบสกุล  ลอยเกตุ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เบอร์โทร: 092-8594052

เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

เบอร์โทร: 080-6465577

 

 

นายนที จันทวรรณ

นายภูวสิษฏ์ จวงจันทร์จิโรช

เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติงาน

เบอร์โทร: 098-8929239

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เบอร์โทร: 088-4777239

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 522293 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน