ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
งานบริหารงานบุคคล
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 กองคลัง
   
     

 


   
  นางสาววัชรี  ตรีเมฆ  
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร: 
039-480401 ต่อ 113
 
-ว่าง- -ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

 

นางสาวนุสรา  สนธิศักดิ์ -ว่าง-

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

เบอร์โทร: 039-480401 ต่อ 113

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 

 นางสาววัชรี  ตรีเมฆ -ว่าง-

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เบอร์โทร: 039-480401 ต่อ 113

นายช่างโยธา
งานแผนที่ภาษีฯ

 
 
นางสาวมุฑิตา  เฟื่องฟูผดุง  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
เบอร์โทร: 039-480401 ต่อ 113  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 761432 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน