ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 กองช่าง
   
     

 


   
  นางสาววลัยพรรณ  นาที  
  หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร: 094-2879295
 
นางสาววลัยพรรณ  นาที -ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายการโยธา
เบอร์โทร: 094-2879295

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

 

-ว่าง- นายธนเทพ  ลาภลึก

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
เบอร์โทร: 039-480401 ต่อ 115

 

 

นางสาวลักขณา พิมพาพันธ์  

 

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทร: 039-480401 ต่อ 115

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 522231 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน