ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 กองการศึกษา
   
     

 


   
  นายกฤษณ์   ลอยเกตุ  
 

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

เบอร์โทร: 097-9264199

 
-ว่าง- -ว่าง- นางสาวนูรนี  สระโพธิ์
นักบริหารการศึกษา
 หัวหน้าฝ่าบบริหารการศึกษา

นักบริหารการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร: 039-480401 ต่อ 119

   
  -ว่าง-  
 

เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

นางสาวอรวรรณ จันทร

ครู ชำนาญการ

เบอร์โทร: 039-480401 ต่อ 119

นางประจบ บัวภา

ครู คศ.๑

เบอร์โทร: 039-480401 ต่อ 119

นางวิไลวรรณ สร้อยโสภา

ครู คศ.๑

เบอร์โทร: 039-480401 ต่อ 119

นางมนัญญา โพธิ์ยิ้ม

ครู คศ.๑
เบอร์โทร: 039-480401 ต่อ 119

นางสาวภาวิณีย์ เสนานิธิพันธุ์

ครู คศ.๑
เบอร์โทร: 039-480401 ต่อ 119

 
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 522259 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน