วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันสำคัญของชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ตามบันทึกข้อความ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายอำนวยการ งานธุรการ ที่ จบ ๕๒๕๐๑.๑.๑/๒๑๙ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร ตามบันทึกข้อความ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ที่ ปภ. ๕๒๕๐๑.๒.๒/๒๒๕ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตามูล หมู่ ๑ ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ตามบันทึกข้อความ งานธุรการ กองการศึกษา ที่ จบ ๕๒๕๐๕.๑.๑/๑๔๙ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตามูล หมู่ ๑ ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ตามบันทึกข้อความ งานธุรการ กองการศึกษา ที่ จบ ๕๒๕๐๕.๑.๑/๑๕๐ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตามูล หมู่ ๑ ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ตามบันทึกข้อความ งานธุรการ กองการศึกษา ที่ จบ ๕๒๕๐๕.๑.๑/๑๕๑ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (คลอรีนน้ำ) ตามบันทึกข้อความ กองช่าง งานกิจการประปา ที่ จบ ๕๒๕๐๓.๑.๖/๒๗ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วและประตูเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตามูล หมู่ 1 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีคัดเลือก
16  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามบันทึกข้อความ งานธุรการ กองช่าง ที่ ธก. ๕๒๕๐๓.๑.๑/๖๓ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
จ้างตกแต่งดอกไม้สดประดับต้นเทียนและผูกผ้า โครงการประชาชนร่วมบุญวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามบันทึกข้อความ งานธุรการ กองการศึกษา ที่ จบ ๕๒๕๐๕.๑.๑/๖๙ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามบันทึกข้อความ กองช่าง กิจการประปา ที่ กป ๕๒๕๐๓.๑.๖/๒๖ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง