วันที่
ชื่อเรื่อง
7  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน กง ๘๓๓๐ จันทบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๐-๐๐๐๖ ตามบันทึกข้อความ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ที่ ปภ.๕๒๕๐๑.๒.๒/๗๖ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามบันทึกข้อความ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ที่ ปภ.๕๒๕๐๑.๒.๒/๙๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามบันทึกข้อความ กองคลัง ฝ่ายบริหารงานคลัง งานธุรการ ที่ จบ.ธก.๕๒๕๐๒.๑.๑/๓๗ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างเช่าเครื่องเสียงพร้อมเวที ตามบันทึกข้อความ งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล ที่ จบ.๕๒๕๐๑.๑.๓/๒๘ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างประดับตกแต่งสถานที่พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ตามบันทึกข้อความ งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล ที่ จบ ๕๒๕๐๑.๑.๓/๒๘ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ยรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ ทะเบียน ๘๐-๘๗๒๔ จันทบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๔-๔๔-๐๐๐๒ ตามบันทึกข้อความ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายปกครอง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ ปภ.๕๒๕๐๑.๒.๒/๙๒ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ตามบันทึกข้อความ งานธุรการ กองการศึกษา ที่ จบ ๕๒๕๐๕.๑.๑/๒๒ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามบันทึกข้อความ งานกิจการประปา กองช่าง ที่ จบ ๕๒๕๐๓.๑.๖/๑๑ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (คลอรีนน้ำ ๑๐%) ตามบันทึกข้อความ งานกิจการประปา กองช่าง ที่ กป.๕๒๕๐๓.๑.๖/๑๐ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์) ตามบันทึกข้อความ งานกิจการประปา กองช่าง ที่ จบ ๕๒๕๐๓.๑.๖/๑๐ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง