วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามบันทึกข้อความ กองการศึกษา งานธุรการ ที่ จบ ๕๒๕๐๕.๑.๑/๕๓ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาเช่าเต็นท์ ตามบันทึกข้อความ กองการศึกษา งานธุรการ ที่ จบ ๕๒๕๐๕.๑.๑/๕๓ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามบันทึกข้อความ กองการศึกษา งานธุรการ ที่ จบ ๕๒๕๐๕.๑.๑/๕๓ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๒-๖๓-๐๐๑๘ ตามบันทึกข้อความ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายปกครอง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ ปภ.๕๒๕๐๑.๒.๒/๓๕๓ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
7  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ตามบันทึกข้อความ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายปกครอง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ ปภ.๕๒๕๐๑.๒.๒/๓๕๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามบันทึกข้อความ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายอำนวยการ งานธุรการ ที่ จบ ๕๒๕๐๑.๑.๑/๘๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามบันทึกข้อความ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายอำนวยการ งานสวัสดิการสังคม ที่ จบ ๕๒๕๐๑.๑.๓/๒๒๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
จ้างจัดทำวารสารรูปแบบปฏิทิน เทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ตามบันทึกข้อความ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายอำนวยการ งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ ที่ จบ ๕๒๕๐๑.๑.๕/๓๕ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม (นม) ตามบันทึกข้อความ กองการศึกษา งานธุรการ ที่ จบ ๕๒๕๐๕.๑.๑/๔๘ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามบันทึกข้อความ กองช่าง งานธุรการ ที่ ธก ๕๒๕๐๓.๑.๑/๑๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง