วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ตามบันทึกข้อความ งานธุรการ กองช่าง ที่ จบ ๕๒๕๐๓.๑.๑/๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ตามบันทึกข้อความ งานธุรการ กองการศึกษา ที่ จบ ๕๒๕๐๕.๑.๑/๗๔ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
จ้างจัดทำรายงานกิจการเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปี ๒๕๖๒ ตามบันทึกข้อความ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายอำนวยการ งานประชาสัมพันธ์ ที่ จบ ๕๒๕๐๑.๑.๑/๑๕ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ (แอร์คอนดิชั่น) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๒-๐๐๐๑ และ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๒-๐๐๐๒ ตามบันทึกข้อความ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายอำนวยการ งานพัฒนาชุมชน ที่ จบ ๕๒๕๐๑.๑.๑/๕๘ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามบันทึกข้อความ งานธุรการ กองช่าง ที่ จบ ๕๒๕๐๓.๑.๑/๕๔ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปะตง ตามบันทึกข้อความ กองการศึกษา งานธุรการ ที่ จบ ๕๒๕๐๕.๑.๑/๖๐ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามบันทึกข้อความ งานธุรการ กองช่าง ที่ จบ ๕๒๕๐๓.๑.๑/๕๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ตามบันทึกข้อความ งานธุรการ กองการศึกษา ที่ จบ ๕๒๕๐๕.๑.๑/๕๔ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถขุดขนาดเล็ก ทะเบียน ตค-๑๕๓๑ จันทบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๘-๕๔-๐๐๐๑, ๐๑๘-๕๔-๐๐๐๒, ๐๑๘-๕๔-๐๐๐๓ ตามบันทึกข้อความ กองช่าง งานธุรการ ที่ จบ ๕๒๕๐๓.๑.๑/๔๙ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลทรายขาว ตามบันทึกข้อความ งานธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ จบ ๕๒๕๐๔.๑.๑/๑๔๗ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง