ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 
  รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด     ประกาศเทศบาลตำทรายขาว เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้ง ๔/๒๕๖๔     ประกาศเทศบาลตำทรายขาว เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้ง ๔/๒๕๖๔      
 
 
 
 
   


การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๓...

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2563...

"วันพ่อแห่งชาติ" วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ช่วงเช้า...

"วันพ่อแห่งชาติ" วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ช่วงเย็น...


การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๓...

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2563...

"วันพ่อแห่งชาติ" วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ช่วงเช้า...

"วันพ่อแห่งชาติ" วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ช่วงเย็น...

ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานแก่หัวหน้าส่วนราชการ...

สภากาแฟเสวนาสอยดาว...

การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔...

งานมหกรรมถนนคนเดิน ผลไม้ดี อาหารอร่อย ประจำปี ๒๕๖๓...
 
 
22 ม.ค. 2564 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
18 ม.ค. 2564 ประกาศเทศบาลตำทรายขาว เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประม...
14 ม.ค. 2564 ระเบียบสภาเทศบาลตำบลทรายขาว ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟัง การประชุม...
6 ม.ค. 2564 ให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลทรายขาว ปิดสถานศึกษาในสถานการณ์แพร่ระ...
4 ม.ค. 2564 กำหนดมาตรการควบคุมและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที...
30 ธ.ค. 2563 ประกาศเทศบาลตำทรายขาว เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อกา...
14 ม.ค. 2564 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการแล้ว จำนวน 229 รายการ
5 ม.ค. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วและประตูเหล็กศูนย์พัฒนาเด...
28 ธ.ค. 2563 ประกาศเทศบาลตำทรายขาว เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะแล...
28 ธ.ค. 2563 ประกาศเทศบาลตำทรายขาว เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ร...
2 ต.ค. 2563 ประกาศเทศบาลตำทรายขาว เรื่อง เผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปร...
6 พ.ย. 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนจิตรมณี ตำบลทรายขาว อำเภอส...
6 พ.ย. 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเข้าวัดสอยดาวเหนือ ตำบลทรายขา...
6 พ.ย. 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขเกษม (แยก ๑) ตำบลปะตง อำเภอสอ...
6 พ.ย. 2563 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายระกำ-คลองทราย ตำบลทรายขาว อำเภ...
23 เม.ย. 2563 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 17 หมู่ 1 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จั...
Loading...
 

ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช. เทศบาล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
ระเบียบเทศบาล
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบ/กฏหมาย
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
 
 
    แบบประเมิน lpa ประจำปี2563

 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 237252 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน