ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานบริหารงานบุคคล
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 
  แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔     แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔     ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด      
 
 
   


จัดโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี ๒๕๖๔ (วันที่สามบริเวณอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลทรายขาว)...

จัดโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี ๒๕๖๔ (วันที่สองบริเวณวัดนากระชาย)...

จัดโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี ๒๕๖๔ ในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ (วันแรกบริเวณวัดตามูล)...

เทศบาลตำบลทรายขาวร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจันทบุรี ได้ออกแจกจ่ายหน้ากากอนามัยพร้อมแอลกอฮอล์ ให้กับประชาชนบริเวณในตลาดสดจันทรพิกุล หน้าตลาดปะตง และตลาดนัด...


จัดโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี ๒๕๖๔ (วันที่สามบริเวณอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลทรายขาว)...

จัดโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี ๒๕๖๔ (วันที่สองบริเวณวัดนากระชาย)...

จัดโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี ๒๕๖๔ ในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ (วันแรกบริเวณวัดตามูล)...

เทศบาลตำบลทรายขาวร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจันทบุรี ได้ออกแจกจ่ายหน้ากากอนามัยพร้อมแอลกอฮอล์ ให้กับประชาชนบริเวณในตลาดสดจันทรพิกุล หน้าตลาดปะตง และตลาดนัด...

ประชุมสภาทต.ทรายขาว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๔ ...

กิจกรมมช่วงเช้า พนักงานเทศบาลร่วมต้อนรับท่าน นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายขาว...

การประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาวครั้งแรก ประจำปี ๒๕๖๔...

กิจกรรม "ปลูกไม้มีค่า" ๕๘ ชนิด...
 
 
17 มิ.ย. 2564 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี...
16 มิ.ย. 2564 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๔
16 มิ.ย. 2564 แจ้งรายนามคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลและเลขุนากา...
15 มิ.ย. 2564 การผ่อนคลายให้มีดำเนินกิจกรรมบางประเภท
14 มิ.ย. 2564 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา...
14 มิ.ย. 2564 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกาศใช้แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุท...
7 เม.ย. 2564 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ส...
5 ก.พ. 2564 ประกาศเทศบาลตำทรายขาว เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนา...
4 ก.พ. 2564 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๔๗.๖ แรงม้า (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธ...
14 ม.ค. 2564 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการแล้ว จำนวน 229 รายการ
5 ม.ค. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วและประตูเหล็กศูนย์พัฒนาเด...
6 พ.ย. 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนจิตรมณี ตำบลทรายขาว อำเภอส...
6 พ.ย. 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเข้าวัดสอยดาวเหนือ ตำบลทรายขา...
6 พ.ย. 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขเกษม (แยก ๑) ตำบลปะตง อำเภอสอ...
6 พ.ย. 2563 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายระกำ-คลองทราย ตำบลทรายขาว อำเภ...
23 เม.ย. 2563 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 17 หมู่ 1 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จั...
Loading...
 

ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช. เทศบาล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
ระเบียบเทศบาล
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบ/กฏหมาย
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
 
 
    แบบประเมิน lpa ประจำปี2563
 
 
    ประกาศ เรื่อง การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แผนที่เทศบาลตำบลทรายขาว

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 335995 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน