ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
งานบริหารงานบุคคล
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 
  ประกาศคณะกรรมการขอมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ     ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๑     ประกาศสภา (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๕      
 
 
   


กิจกรรม "วันเทศบาล" ของ เทศบาลตำบลทรายขาว...

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกท่าน เข้ารับการตรวจ ATK ...


กิจกรรม "วันเทศบาล" ของ เทศบาลตำบลทรายขาว...

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกท่าน เข้ารับการตรวจ ATK ...

เข้าร่วมโครงการปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมีเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนชุมชนทรายขาว...

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕...

กิจกรรม "วันทหารผ่านศึก"...

ประชุมคณะกรรมการบริหารชุมชนย่อย ทั้ง ๒๓ ชุมชน เทศบาลตำบลทรายขาว...
 
 
20 พ.ค. 2565 ประกาศสภา (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายข...
19 พ.ค. 2565 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมก...
18 พ.ค. 2565 ประกาศ การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ...
5 พ.ค. 2565 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่...
5 พ.ค. 2565 เรื่อง การประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติส...
5 พ.ค. 2565 การรับสมัครเข้าร่วมโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๒
18 มี.ค. 2565 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอน...
18 มี.ค. 2565 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอน...
11 ก.พ. 2565 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอน...
11 ก.พ. 2565 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานคอน...
2 ก.พ. 2565 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรร...
18 มี.ค. 2565 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอน...
18 มี.ค. 2565 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอน...
2 ก.พ. 2565 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรร...
20 ม.ค. 2565 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ...
19 ม.ค. 2565 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อ...
Loading...
 

ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานกิจการประจำปี
กองทุน สปสช. เทศบาล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
ระเบียบเทศบาล
คู่มือประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบ/กฏหมาย
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
 
 
    แบบประเมิน lpa ประจำปี2564
    ผลประเมิน lpa
 
 
    ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
 
    ประกาศ เรื่อง การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แผนที่เทศบาลตำบลทรายขาว

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 522239 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน