ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานบริหารงานบุคคล
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔     เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔     เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔      
 
 
   


พิธีช่วงเช้าเนื่องในวโรกาส วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ "วันพ่อแห่งชาติ" ...

กองช่างออกซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายบริเวณ ซอยธนาคารกรุงเทพ...

ลงพื้นที่การก่อสร้างถนนคอนกรีต บริเวณชุมชนหลังวัดพิกุลรังสรรค์...

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกตัดกิ่งไม้ที่ล้ำแนวเขตบ้านเรือนประชาชน...


พิธีช่วงเช้าเนื่องในวโรกาส วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ "วันพ่อแห่งชาติ" ...

กองช่างออกซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายบริเวณ ซอยธนาคารกรุงเทพ...

ลงพื้นที่การก่อสร้างถนนคอนกรีต บริเวณชุมชนหลังวัดพิกุลรังสรรค์...

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกตัดกิ่งไม้ที่ล้ำแนวเขตบ้านเรือนประชาชน...

ลงพื้นที่ทำความเข้าใจ กับ หัวหน้านิคมทหารผ่านศึกทรายขาว เรื่องการวางท่อหน้าถนน...

ลงพื้นที่ดูความคืบหน้าการก่อสร้างถนนเส้น หลังวัดพิกุลรังสรรค...

กองช่างออกซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลตำบลทรายขาว...

ออกสำรวจและวัดพื้นที่บริเวณถนนสายสี่แยกหมอจารุวรรณถึงแยกครัวป้าหลาย...
 
 
7 ธ.ค. 2564 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรร...
7 ธ.ค. 2564 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
24 พ.ย. 2564 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...
23 พ.ย. 2564 ประกาศสภา (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายข...
10 พ.ย. 2564 เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยว...
9 พ.ย. 2564 ประกาศสิ้นสุดรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยัง...
7 ธ.ค. 2564 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
9 ก.ย. 2564 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ซอย...
27 ส.ค. 2564 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อ...
9 ก.ค. 2564 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ซอย...
7 เม.ย. 2564 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ส...
6 พ.ย. 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนจิตรมณี ตำบลทรายขาว อำเภอส...
6 พ.ย. 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเข้าวัดสอยดาวเหนือ ตำบลทรายขา...
6 พ.ย. 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขเกษม (แยก ๑) ตำบลปะตง อำเภอสอ...
6 พ.ย. 2563 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายระกำ-คลองทราย ตำบลทรายขาว อำเภ...
23 เม.ย. 2563 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 17 หมู่ 1 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จั...
Loading...
 

ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานกิจการประจำปี
กองทุน สปสช. เทศบาล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
ระเบียบเทศบาล
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบ/กฏหมาย
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
 
 
    แบบประเมิน lpa ประจำปี2564
    ผลประเมิน lpa
 
 
    ประกาศ เรื่อง การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แผนที่เทศบาลตำบลทรายขาว

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 421625 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน