ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานบริหารงานบุคคล
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 
  ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔     ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔     ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๔      
 
 
   


นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว ได้ร่วมมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์นักเรียนโรงเรียนบ้านประตง...

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทรายขาว ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๔...

การประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และธุรการประจำกอง/งานทุกท่าน เทศบาลตำบลทรายขาว...

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทรายขาว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔...


นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว ได้ร่วมมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์นักเรียนโรงเรียนบ้านประตง...

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทรายขาว ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๔...

การประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และธุรการประจำกอง/งานทุกท่าน เทศบาลตำบลทรายขาว...

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทรายขาว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔...

โครงการ การจัดทำญัตติต่างๆก่อนบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล...

งานสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลทรายขาว ได้นำเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กแลครอบครัวจันทบุรี ให้ความช่วยเหลือเป็นครอบครัวอุปถัมป์...

งานสวัสดิการสังคมร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ให้ความช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากจนในเขตเทศบาลตำบลทรายขาว...

การประชุมคณะกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทรายขาว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔...
 
 
19 ต.ค. 2564 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
4 ต.ค. 2564 ปิดตลาดจันทรพิกุล ตลาดนัดวันพุธ และตลาดเย็นซอยหมอจารุวรรณ (เป็นการชั่...
1 ต.ค. 2564 งดบริการชำระค่าน้ำประปาเป็นการชั่วคราว
30 ก.ย. 2564 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
30 ก.ย. 2564 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ป...
30 ก.ย. 2564 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...
9 ก.ย. 2564 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ซอย...
27 ส.ค. 2564 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อ...
9 ก.ค. 2564 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ซอย...
7 เม.ย. 2564 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ส...
5 ก.พ. 2564 ประกาศเทศบาลตำทรายขาว เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนา...
6 พ.ย. 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนจิตรมณี ตำบลทรายขาว อำเภอส...
6 พ.ย. 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเข้าวัดสอยดาวเหนือ ตำบลทรายขา...
6 พ.ย. 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขเกษม (แยก ๑) ตำบลปะตง อำเภอสอ...
6 พ.ย. 2563 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายระกำ-คลองทราย ตำบลทรายขาว อำเภ...
23 เม.ย. 2563 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 17 หมู่ 1 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จั...
Loading...
 

ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานกิจการประจำปี
กองทุน สปสช. เทศบาล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
ระเบียบเทศบาล
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบ/กฏหมาย
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
 
 
    แบบประเมิน lpa ประจำปี2564
    ผลประเมิน lpa
 
 
    ประกาศ เรื่อง การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แผนที่เทศบาลตำบลทรายขาว

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 395678 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน