ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานบริหารงานบุคคล
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน     รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน     ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น      
 
 
   


การประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาวครั้งแรก ประจำปี ๒๕๖๔...

การอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเขต ๒ ...

การอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เขต ๑...

กิจกรรมช่วงเช้าเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พี่น้องประชาชน ออกมาใช้เสียง ใช้สิทธิ ในวันที่อาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564...


การประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาวครั้งแรก ประจำปี ๒๕๖๔...

การอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเขต ๒ ...

การอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เขต ๑...

กิจกรรมช่วงเช้าเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พี่น้องประชาชน ออกมาใช้เสียง ใช้สิทธิ ในวันที่อาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564...

กิจกรรมประชุมประจำเดือนของชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลทรายขาว...

กิจกรรมประชุมประจำเดือนของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทรายขาว...

จดหมายข่าว ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลทรายขาว...

การรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว ...
 
 
12 พ.ค. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
12 พ.ค. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริ...
12 พ.ค. 2564 ประกาศเทศบาลตำทรายขาว เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ใ...
6 พ.ค. 2564 ประกาศเทศบาลตำทรายขาว เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อกา...
4 พ.ค. 2564 ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาวครั้งแรก
29 เม.ย. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็...
7 เม.ย. 2564 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ส...
5 ก.พ. 2564 ประกาศเทศบาลตำทรายขาว เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนา...
4 ก.พ. 2564 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๔๗.๖ แรงม้า (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธ...
14 ม.ค. 2564 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการแล้ว จำนวน 229 รายการ
5 ม.ค. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วและประตูเหล็กศูนย์พัฒนาเด...
6 พ.ย. 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนจิตรมณี ตำบลทรายขาว อำเภอส...
6 พ.ย. 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเข้าวัดสอยดาวเหนือ ตำบลทรายขา...
6 พ.ย. 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขเกษม (แยก ๑) ตำบลปะตง อำเภอสอ...
6 พ.ย. 2563 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายระกำ-คลองทราย ตำบลทรายขาว อำเภ...
23 เม.ย. 2563 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 17 หมู่ 1 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จั...
Loading...
 

ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช. เทศบาล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
ระเบียบเทศบาล
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบ/กฏหมาย
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
 
 
    แบบประเมิน lpa ประจำปี2563

แผนที่เทศบาลตำบลทรายขาว

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 310612 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน