ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๓ (ส่วนแรก)     รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๓ (ส่วนแรก)     โครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกการร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดจันทบุรี      
 
 
 
 
   


โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ...

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ...

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...


โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ...

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ...

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๓...

เทศบาลตำบลทรายขาว ได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ...

กิจกรรมเช้าวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ...

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐...
 
 
25 ก.ย. 2563 โครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกการร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงช...
25 ก.ย. 2563 ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง การโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง...
24 ก.ย. 2563 ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าต...
22 ก.ย. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กองการศึกษา
18 ก.ย. 2563 ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนทำค...
17 ก.ย. 2563 ประกาศสภาเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบ...
24 ก.ย. 2563 ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าต...
22 ก.ย. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กองการศึกษา
18 ก.ย. 2563 ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนทำค...
3 ก.ค. 2563 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
19 ก.ย. 2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดถนนสาธารณะ เก็บข...
23 เม.ย. 2563 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 17 หมู่ 1 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จั...
23 เม.ย. 2563 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักซอยจิตรรัตน์ถึงคลองแรด หมู่ 1 ตำ...
26 ก.ย. 2562 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)
26 ก.ย. 2562 จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ ลากจูง ชนิดเครื่องยนต์...
4 ก.ย. 2562 โครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดถนนสาธารณะ เก็บขยะมูลฝอย ตัดหญ้าริมถน...
Loading...
 

ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช. เทศบาล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
ระเบียบเทศบาล
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบ/กฏหมาย
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
 
 
    แบบประเมิน lpa ประจำปี2563

 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 182101 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน