ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 
  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือที่ประสบความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๒๐๑๙)     ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือที่ประสบความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๒๐๑๙) ส่วนที่สอง     ประชาสัมพันธ์ ถึง สมาชิกผู้ใช้น้ำประปาเขตเทศบาลตำบลทรายขาวทราบ เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ เนื่องจาก กิจการประปาจะต้องดำเนินการย้ายท่อประปา เพื่อเลี่ยงการก่อสร้างถนน      
 
 
 
   


ประชาสัมพันธ์ ถึง สมาชิกผู้ใช้น้ำประปาเขตเทศบาลตำบลทรายขาวทราบ เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้...

คณะนายทหารจาก กอ.รมน.ค่ายตากสินเข้าตรวจเยี่ยมบ่อขยะเทศบาลตำบลทรายขาว...

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เตรียมความพร้อมในการประกวด การจัดการขยะมูลมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ...

คณะโครงการตรวจนิเทศ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี ...


ประชาสัมพันธ์ ถึง สมาชิกผู้ใช้น้ำประปาเขตเทศบาลตำบลทรายขาวทราบ เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้...

คณะนายทหารจาก กอ.รมน.ค่ายตากสินเข้าตรวจเยี่ยมบ่อขยะเทศบาลตำบลทรายขาว...

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เตรียมความพร้อมในการประกวด การจัดการขยะมูลมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ...

คณะโครงการตรวจนิเทศ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี ...

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทรายขาว...

โครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ " ...

กิจกรรมเดินทางไปศึกษาดู เรื่อง ระบบตัวกรองน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง จังหวัดชลบุรี...

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓...
 
 
1 ก.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือที่ประสบความเดือดร้อนจากการแพ...
1 ก.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือที่ประสบความเดือดร้อนจากการแพ...
1 ก.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์ ถึง สมาชิกผู้ใช้น้ำประปาเขตเทศบาลตำบลทรายขาวทราบ เพื่อ...
29 มิ.ย. 2563 ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธื์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแร...
29 มิ.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕...
29 มิ.ย. 2563 แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
19 ก.ย. 2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดถนนสาธารณะ เก็บข...
22 มี.ค. 2562 เรื่อง กำหนดราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กล่องรับสัญญาณ...
22 มี.ค. 2562 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔/๒๕...
25 ก.พ. 2562 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนยืพัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐...
14 พ.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม (กองส...
23 เม.ย. 2563 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 17 หมู่ 1 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จั...
23 เม.ย. 2563 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักซอยจิตรรัตน์ถึงคลองแรด หมู่ 1 ตำ...
26 ก.ย. 2562 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)
26 ก.ย. 2562 จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ ลากจูง ชนิดเครื่องยนต์...
4 ก.ย. 2562 โครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดถนนสาธารณะ เก็บขยะมูลฝอย ตัดหญ้าริมถน...
Loading...
 

ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช. เทศบาล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
ระเบียบเทศบาล
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบ/กฏหมาย
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563

 

 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 162820 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน