ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
งานบริหารงานบุคคล
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 
  ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง การรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปะตง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖     ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓     ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓      
 
 
   


ข่าวประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เทศบาลตำบลทรายขาว...

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลทรายขาว...

ขอเชิญชวน ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ร่วมมอบขนม อาหาร ของขวัญแทนใจ หรือร่วมบริจาคทุนการศึกษา ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖...

การประชุมปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และธุรการประจำกอง/งานทุกท่าน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕...


ข่าวประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เทศบาลตำบลทรายขาว...

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลทรายขาว...

ขอเชิญชวน ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ร่วมมอบขนม อาหาร ของขวัญแทนใจ หรือร่วมบริจาคทุนการศึกษา ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖...

การประชุมปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และธุรการประจำกอง/งานทุกท่าน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕...

เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา...

ประชุมคณะกรรมการบริหารชุมชนย่อย ทั้ง ๒๓ ชุมชน เทศบาลตำบลทรายขาว ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕...

การประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี ๒๕๖๕...

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖...
 
 
27 ม.ค. 2566 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง การรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปะ...
26 ม.ค. 2566 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...
26 ม.ค. 2566 เรื่อง สำรวจผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการชุมชน ประ...
25 ม.ค. 2566 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี...
25 ม.ค. 2566 การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
25 ม.ค. 2566 การประชาสัมพันธ์ให้ครูผู้ดูแลเด็ก เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประชาชนทั่วไป...
5 ม.ค. 2566 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอน...
5 ม.ค. 2566 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอน...
5 ม.ค. 2566 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอน...
23 พ.ย. 2565 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานคอน...
21 พ.ย. 2565 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ...
5 ม.ค. 2566 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอน...
5 ม.ค. 2566 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอน...
5 ม.ค. 2566 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอน...
23 พ.ย. 2565 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานคอน...
21 พ.ย. 2565 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง กำหนดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่...
Loading...
 

ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานกิจการประจำปี
กองทุน สปสช. เทศบาล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
ระเบียบเทศบาล
คู่มือประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบ/กฏหมาย
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566
 
 
    แบบประเมิน lpa ประจำปี2564
    แบบประเมิน lpa ประจำปี2565
    ผลประเมิน lpa
 
 
    ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
 
    ประกาศ เรื่อง การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แผนที่เทศบาลตำบลทรายขาว

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 719626 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน
 
   
 
หน้าแรก | ติดต่อเรานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายคุกกี้