ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 
  ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด) สำหรับสถานประกอบกิจการ/โรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี     ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด) สำหรับสถานประกอบกิจการ/โรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี     ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม      
 
 
 
 
   


กิจกรรมประชุมประจำเดือนของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทรายขาว...

จดหมายข่าว ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลทรายขาว...

การรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว ...

การประชุมประจำเดือนของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำปี 2564 ...


กิจกรรมประชุมประจำเดือนของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทรายขาว...

จดหมายข่าว ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลทรายขาว...

การรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว ...

การประชุมประจำเดือนของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำปี 2564 ...

ลงพื้นที่ตรวจคัดกรอง และมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19)...

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๓...

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2563...

"วันพ่อแห่งชาติ" วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ช่วงเช้า...
 
 
25 ก.พ. 2564 ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดข...
24 ก.พ. 2564 ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรค...
23 ก.พ. 2564 ประกาศเทศบาลตำทรายขาว เรื่อง การรับสมัครนักเรียน เข้าเรียนในศูนย์พัฒ...
23 ก.พ. 2564 ประกาศเทศบาลตำทรายขาว เรื่อง การรับสมัครนักเรียน เข้าเรียนในศูนย์พัฒ...
19 ก.พ. 2564 สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์และป้องกัน Covid-๑๙
17 ก.พ. 2564 ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล...
5 ก.พ. 2564 ประกาศเทศบาลตำทรายขาว เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนา...
4 ก.พ. 2564 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๔๗.๖ แรงม้า (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธ...
14 ม.ค. 2564 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการแล้ว จำนวน 229 รายการ
5 ม.ค. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วและประตูเหล็กศูนย์พัฒนาเด...
28 ธ.ค. 2563 ประกาศเทศบาลตำทรายขาว เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะแล...
6 พ.ย. 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนจิตรมณี ตำบลทรายขาว อำเภอส...
6 พ.ย. 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเข้าวัดสอยดาวเหนือ ตำบลทรายขา...
6 พ.ย. 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขเกษม (แยก ๑) ตำบลปะตง อำเภอสอ...
6 พ.ย. 2563 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายระกำ-คลองทราย ตำบลทรายขาว อำเภ...
23 เม.ย. 2563 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 17 หมู่ 1 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จั...
Loading...
 

ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช. เทศบาล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
ระเบียบเทศบาล
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบ/กฏหมาย
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
 
 
    แบบประเมิน lpa ประจำปี2563

 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 257299 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน