ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานบริหารงานบุคคล
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 
  รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔     ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔     ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔      
 
 
   


การประชุมประจำเดือนของ ผู้บริหารอปท. ประธานสภาฯ และปลัดฯ และสมาชิกสภาอบจ. อำเภอสอยดาว ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔...

การตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี ๒๕๖๔...

นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว ได้ตั้งจุดบริการแจกหัวน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับพี่น้องประชาชนฟรี...

ช่วงบ่ายได้ตั้งจุดให้บริการแจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอร์ฟรีให้กับพี่น้องประชาชน...


การประชุมประจำเดือนของ ผู้บริหารอปท. ประธานสภาฯ และปลัดฯ และสมาชิกสภาอบจ. อำเภอสอยดาว ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔...

การตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี ๒๕๖๔...

นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว ได้ตั้งจุดบริการแจกหัวน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับพี่น้องประชาชนฟรี...

ช่วงบ่ายได้ตั้งจุดให้บริการแจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอร์ฟรีให้กับพี่น้องประชาชน...

"งานประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔" ...

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔...

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ที่บ่อขยะเทศบาลเมืองจันทบุรี ...

การประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ เทศบาลตำบลทรายขาว...
 
 
22 ก.ค. 2564 รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔
19 ก.ค. 2564 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...
13 ก.ค. 2564 พรบ.ทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ และ พรบ.ทางหลวง (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม
6 ก.ค. 2564 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี...
1 ก.ค. 2564 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...
30 มิ.ย. 2564 การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐
9 ก.ค. 2564 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ซอย...
7 เม.ย. 2564 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ส...
5 ก.พ. 2564 ประกาศเทศบาลตำทรายขาว เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนา...
4 ก.พ. 2564 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๔๗.๖ แรงม้า (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธ...
14 ม.ค. 2564 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการแล้ว จำนวน 229 รายการ
6 พ.ย. 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนจิตรมณี ตำบลทรายขาว อำเภอส...
6 พ.ย. 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเข้าวัดสอยดาวเหนือ ตำบลทรายขา...
6 พ.ย. 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขเกษม (แยก ๑) ตำบลปะตง อำเภอสอ...
6 พ.ย. 2563 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายระกำ-คลองทราย ตำบลทรายขาว อำเภ...
23 เม.ย. 2563 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 17 หมู่ 1 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จั...
Loading...
 

ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานกิจการประจำปี
กองทุน สปสช. เทศบาล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
ระเบียบเทศบาล
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบ/กฏหมาย
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
 
 
    แบบประเมิน lpa ประจำปี2563
    ผลประเมิน lpa
 
 
    ประกาศ เรื่อง การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แผนที่เทศบาลตำบลทรายขาว

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 348364 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน