ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 
  คำสั่งเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล     คำสั่งเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ     คำสั่งเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง มอบหมายหน้าที่ และความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (แก้ไขครั้งที่ ๑)      
 
 
 
   


เทศบาลตำบลทรายขาว ได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ...

กิจกรรมเช้าวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ...

กิจกรรมภาคค่ำ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ...

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปี ๒๕๖๓...


เทศบาลตำบลทรายขาว ได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ...

กิจกรรมเช้าวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ...

กิจกรรมภาคค่ำ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ...

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปี ๒๕๖๓...

เทศบาลตำบลทรายขาว ได้เข้าร่วมกิจกรรม จิตรอาสา เขตวัดนากระชาย...

ชิคุุนกุนยา โรคปวดข้อยุงลาย รักษาหาย แต่เป็นแล้วทรมาน...

ประชาสัมพันธ์ ถึง สมาชิกผู้ใช้น้ำประปาเขตเทศบาลตำบลทรายขาวทราบ เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้...

คณะนายทหารจาก กอ.รมน.ค่ายตากสินเข้าตรวจเยี่ยมบ่อขยะเทศบาลตำบลทรายขาว...
 
 
31 ก.ค. 2563 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยสามัญ ส...
31 ก.ค. 2563 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยสามัญ ส...
31 ก.ค. 2563 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยสามัญ ส...
29 ก.ค. 2563 ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำ...
29 ก.ค. 2563 ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งป...
16 ก.ค. 2563 ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบปร...
3 ก.ค. 2563 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
19 ก.ย. 2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดถนนสาธารณะ เก็บข...
22 มี.ค. 2562 เรื่อง กำหนดราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กล่องรับสัญญาณ...
22 มี.ค. 2562 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔/๒๕...
25 ก.พ. 2562 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนยืพัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐...
23 เม.ย. 2563 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 17 หมู่ 1 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จั...
23 เม.ย. 2563 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักซอยจิตรรัตน์ถึงคลองแรด หมู่ 1 ตำ...
26 ก.ย. 2562 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)
26 ก.ย. 2562 จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ ลากจูง ชนิดเครื่องยนต์...
4 ก.ย. 2562 โครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดถนนสาธารณะ เก็บขยะมูลฝอย ตัดหญ้าริมถน...
Loading...
 

ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช. เทศบาล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
ระเบียบเทศบาล
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบ/กฏหมาย
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
 
 
    แบบประเมิน lpa ประจำปี2563

 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 172347 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน