ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
งานบริหารงานบุคคล
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 
  เรื่อง ขอเรียกประชุมประจำเดือนและกำหนดเชิญประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และธุรการประจำกอง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕     เรื่อง ขอเรียกประชุมประจำเดือนและกำหนดเชิญประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และธุรการประจำกอง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕     รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และธุรการประจำกอง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕      
 
 
   


โครงการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565...

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทรายขาว เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก หรือ วันมหิดล...

เปิดงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 ของสหกรณ์เครดิตยูเนียนสอยดาว จำกัด...


โครงการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565...

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทรายขาว เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก หรือ วันมหิดล...

เปิดงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 ของสหกรณ์เครดิตยูเนียนสอยดาว จำกัด...

ลงพื้นที่ดูการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ และล้างท่อระบายน้ำที่อุดตันในเขตเทศบาลตำบลทรายขาว...

นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาวเปิดงานค่ายวิชาการ ภายใต้กิจกรรมการเรียนรู้ แบบโครงการ (Project Approach) เทศบาลตำบลทรายขาว ร่วมกับโรงเรียนบ้านประตง...

นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาวเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านประตง ประจำปี 2565 ...

การประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๕...
 
 
27 ก.ย. 2565 เรื่อง ขอเรียกประชุมประจำเดือนและกำหนดเชิญประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้า...
22 ก.ย. 2565 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....
19 ก.ย. 2565 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ...
16 ก.ย. 2565 คำสั่งคณะกรรมการผู้บริโภค เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริ...
15 ก.ย. 2565 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...
14 ก.ย. 2565 เรื่อง มาตรการและแนวการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และรณรงค์สวมหมวก...
26 ก.ย. 2565 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประม...
26 ก.ย. 2565 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประม...
19 ก.ย. 2565 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประม...
16 ก.ย. 2565 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประม...
7 ก.ย. 2565 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ ...
7 ก.ย. 2565 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ ...
6 ก.ค. 2565 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ ...
6 ก.ค. 2565 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ ...
27 มิ.ย. 2565 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องส่งสัญญาณเสียงไร้สายพร้อมติดตั้...
23 มิ.ย. 2565 จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ จำำนว ๑ คัน
Loading...
 

ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานกิจการประจำปี
กองทุน สปสช. เทศบาล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
ระเบียบเทศบาล
คู่มือประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบ/กฏหมาย
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
 
 
    แบบประเมิน lpa ประจำปี2564
    แบบประเมิน lpa ประจำปี2565
    ผลประเมิน lpa
 
 
    ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
 
    ประกาศ เรื่อง การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แผนที่เทศบาลตำบลทรายขาว

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 619412 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน