ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
งานบริหารงานบุคคล
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 
  ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกาศผลการเลือกสรรและขึ้นบัญชี ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔     ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน แบบฐานรากแผ่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตามูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน แบบฐานรากแผ่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตามูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)      
 
 
   


การประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาวสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2566...

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๖...

กิจกรรม/โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖...

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖...


การประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาวสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2566...

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๖...

กิจกรรม/โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖...

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖...

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือนเมษายน...

โครงการจัดงานเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖...

การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๖...

ขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีวันสงกรานต์ เทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปี ๒๕๖๖...
 
 
30 พ.ค. 2566 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกาศผลการเลือกสรรและขึ้นบัญชี ผู้ผ่านการเล...
29 พ.ค. 2566 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....
26 พ.ค. 2566 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป...
22 พ.ค. 2566 เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๖
22 พ.ค. 2566 ประกาศสภา (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายข...
22 พ.ค. 2566 ขอประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางอ...
30 พ.ค. 2566 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศ...
29 พ.ค. 2566 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอน...
2 พ.ค. 2566 แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
20 เม.ย. 2566 ประกาศทต.ทรายขาว เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ติดตั้งระ...
4 เม.ย. 2566 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได...
30 พ.ค. 2566 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศ...
20 เม.ย. 2566 ประกาศทต.ทรายขาว เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ติดตั้งระ...
28 มี.ค. 2566 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศ...
13 ก.พ. 2566 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ...
6 ก.พ. 2566 ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอน...
Loading...
 

ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานกิจการประจำปี
กองทุน สปสช. เทศบาล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
ระเบียบเทศบาล
คู่มือประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบ/กฏหมาย
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566
 
 
    แบบประเมิน lpa ประจำปี2564
    แบบประเมิน lpa ประจำปี2565
    แบบประเมิน lpa ประจำปี2566
    ผลประเมิน lpa
 
 
    ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
 
ประกาศนโยบาย No Gift Policy
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 
 
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

แผนที่เทศบาลตำบลทรายขาว

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 761416 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน
 
   
 
หน้าแรก | ติดต่อเรานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายคุกกี้