ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  7 ธ.ค. 2564    การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่...)พ.ศ. .... 1
  7 ธ.ค. 2564    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 1
  24 พ.ย. 2564    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ 10
  23 พ.ย. 2564    ประกาศสภา (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี ๒๕๖๔ 9
  10 พ.ย. 2564    เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 49
  9 พ.ย. 2564    ประกาศสิ้นสุดรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพป่วยเอดส์ 50
  9 พ.ย. 2564    บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ (ภ.ด.ส.๓) 47
  8 พ.ย. 2564    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 50
  5 พ.ย. 2564    ประกาศสภา (ทต.ทรายขาว) เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี ๒๕๖๔ 45
  5 พ.ย. 2564    เรื่อง การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 49

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 421649 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน