ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  7 ธ.ค. 2565    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 2
  29 พ.ย. 2565    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง การใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬา โครงการจัดการแข่งกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 21
  29 พ.ย. 2565    ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 10
  25 พ.ย. 2565    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกาศผลการเลือกสรรและขึ้นบัญชี ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ 39
  25 พ.ย. 2565    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 21
  25 พ.ย. 2565    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง รายงานผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ และรายงานผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผล โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 14
  25 พ.ย. 2565    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง รายงานผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ และรายงานผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผล โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 15
  23 พ.ย. 2565    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเต้นท์ถาวร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16
  23 พ.ย. 2565    เรื่อง ประชาสัมพันธ์บทความด้านกฎหมาย " การปิดกั้นทางหลวง และการระบายน้ำลงในเขตทางหลวงโดยไม่ได้รับอนุญาต (มาตรา 39/1)" 14
  21 พ.ย. 2565    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ 22

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 680883 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน