ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services-
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  10 ก.ค. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 0
  10 ก.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์ โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๓ 0
  8 ก.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 2
  1 ก.ค. 2563    ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือที่ประสบความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๒๐๑๙) 2
  1 ก.ค. 2563    ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือที่ประสบความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๒๐๑๙) ส่วนที่สอง 0
  1 ก.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์ ถึง สมาชิกผู้ใช้น้ำประปาเขตเทศบาลตำบลทรายขาวทราบ เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ เนื่องจาก กิจการประปาจะต้องดำเนินการย้ายท่อประปา เพื่อเลี่ยงการก่อสร้างถนน 1
  29 มิ.ย. 2563    ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธื์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 3
  29 มิ.ย. 2563    ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 2
  29 มิ.ย. 2563    แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 3
  23 มิ.ย. 2563    ประกาศ เรื่องปิดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลทรายขาว ฉบับที่ ๕ 2

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 164949 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน