ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  11 ก.พ. 2564    ประกาศเทศบาลตำทรายขาว เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 18
  11 ก.พ. 2564    ประกาศเทศบาลตำทรายขาว เรื่อง การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 15
  11 ก.พ. 2564    จดหมายข่าว ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลทรายขาว 12
  26 ม.ค. 2564    ประกาศเทศบาลตำทรายขาว เรื่อง การขยายเวลาการชำระภาษี และการผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 30
  6 พ.ย. 2563    ประกาศเทศบาลตำทรายขาว เรื่อง ประชาสัมพันธิ์สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาล ประจำปีภาษี ๒๕๖๔ 45
  3 พ.ย. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ ภายในเขตเทศบาลตำบลทรายขาว ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๔ 42
  3 พ.ย. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ถึง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 44
  28 ส.ค. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง ขยายระยะเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 60
  14 ส.ค. 2563    จดหมายข่าว ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลทรายขาว 58
  29 ก.ค. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) 63

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 286341 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน