ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 รายงานผลการดำเนินงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  25 เม.ย. 2565    สรุปโครงการเสิรมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลทรายขาว 29
  29 ธ.ค. 2564    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ เทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 32
  29 ธ.ค. 2564    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลทรายขาว (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 51
  16 ธ.ค. 2564    รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 53
  15 ธ.ค. 2564    รายงานผลดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการชุมชน ประจำปี ๒๕๖๔ 28
  9 ธ.ค. 2564    สรุปรายงานผล โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันสำคัญของชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 29
  20 เม.ย. 2564    รายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ช่วงเทศกาลสงกรานต์) พ.ศ.๒๕๖๔ 49
  23 ธ.ค. 2563    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลทรายขาว (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 44
  15 ธ.ค. 2563    ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 45
  15 ธ.ค. 2563    ประกาศเทศบาลตำทรายขาว เรื่อง รายงานผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ และรายงานผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 46

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 549869 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน