ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.ทรายขาว
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  26 ธ.ค. 2562    ประกาศ เรื่องการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลทรายขาว 100
  26 ธ.ค. 2562    ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลทรายขาว 91
  26 ธ.ค. 2562    ประกาศ เรื่อง แนวทางและวิธีการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลทรายขาว 86
  26 ธ.ค. 2562    คำสั้่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลทรายขาว 95
  26 ธ.ค. 2562    คำสั่ง เรื่อง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลทรายขาว 91
  9 ต.ค. 2561    คำสั่งเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 56
  9 ต.ค. 2561    ประกาศ เรื่อง พ.ร.บ. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลทรายขาว 65
  9 ต.ค. 2561    ระเบียบเทศบาลตำบลทรายขาว ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๖๑ 55
แสดงข้อมูล : 8
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 286372 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน