ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.ทรายขาว
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  15 พ.ย. 2565    ประกาศ ศูนย์ อปพร. ทต.ทรายขาว เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปและสมาชิก อปพร. เข้ารับการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 15
  3 พ.ย. 2565    ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๕ 10
  31 ต.ค. 2565    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 24
  31 ต.ค. 2565    คำสั่ง (ทต.ทรายขาว) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข 23
  31 ต.ค. 2565    ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๕ 27
  25 ต.ค. 2565    ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง 30
  21 ต.ค. 2565    ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๕ 22
  19 ต.ค. 2565    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ขอความร่วมมือชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะและขนมูลฝอย 37
  14 ต.ค. 2565    ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๕ 24
  3 ต.ค. 2565    ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๕ 23

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 680769 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน