ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.ทรายขาว
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  17 มิ.ย. 2565    ขอเชิญชวนระชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อายุ 12 ปีขึ้นไป 6
  2 มิ.ย. 2565    ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๕ 3
  27 พ.ค. 2565    ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๕ 3
  23 พ.ค. 2565    ประกาศคณะกรรมการขอมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ 16
  20 พ.ค. 2565    ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๕ 3
  10 พ.ค. 2565    ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕ 3
  6 พ.ค. 2565    ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕ 3
  5 พ.ค. 2565    เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 28
  29 เม.ย. 2565    ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๕ 17
  25 เม.ย. 2565    ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๕ 25

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 549874 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน