ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 สปสช ตำบล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  7 ต.ค. 2564    คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ ๓๒๘๒/๒๕๖๔ ห้ามจำหน่าย จ่ายแจก หรือแลกเปลี่ยน สุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกประเภท 24
  5 ต.ค. 2564    ปิดตลาดจันทรพิกุล ตลาดนัดวันพุธ และตลาดเย็นซอยหมอจารุวรรณ (เป็นการชั่วคราว) 25
  1 ต.ค. 2564    งดบริการชำระค่าน้ำประปาเป็นการชั่วคราว 26
  30 ก.ค. 2564    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง จัดตั้งศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลทรายขาว 24
  30 ก.ค. 2564    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีเกิดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 26
  28 มิ.ย. 2564    แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ถนนสวย ปลอดถังขยะ 25
  12 มิ.ย. 2564    ประกาศกำหนดเขตสงสัยโรคระบาดชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ 25
  7 มิ.ย. 2564    ประกาศขอความร่วมมือยกระดับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) 24
  1 มิ.ย. 2564    ประกาศ เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการสุกรและประกาศ เรื่องกำหนดให้เลี้ยงสุกรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธาราณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม 25
  25 ก.พ. 2564    ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด) สำหรับสถานประกอบกิจการ/โรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี 26

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 522272 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน