ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 สปสช ตำบล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  30 ก.ค. 2564    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง จัดตั้งศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลทรายขาว 37
  30 ก.ค. 2564    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีเกิดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 37
  28 มิ.ย. 2564    แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ถนนสวย ปลอดถังขยะ 38
  12 มิ.ย. 2564    ประกาศกำหนดเขตสงสัยโรคระบาดชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ 38
  7 มิ.ย. 2564    ประกาศขอความร่วมมือยกระดับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) 38
  1 มิ.ย. 2564    ประกาศ เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการสุกรและประกาศ เรื่องกำหนดให้เลี้ยงสุกรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธาราณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม 37
  25 ก.พ. 2564    ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด) สำหรับสถานประกอบกิจการ/โรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี 38
  24 ก.พ. 2564    ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 37
  17 ก.พ. 2564    ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.๒๕๖๔ 37
  17 ก.พ. 2564    ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๔ 36

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 377635 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน