ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
งานบริหารงานบุคคล
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 กองทุน สปสช. เทศบาล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  31 ต.ค. 2565    คำสั่ง (ทต.ทรายขาว) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข 52
  9 มิ.ย. 2565    กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย 42
  9 มิ.ย. 2565    เรื่อง วิธีการบำบัดน้ำเสีย 43
  9 มิ.ย. 2565    การทำถังดักไขมันครัวเรือน เทศบาลตำบลทรายขาว 43
  9 มิ.ย. 2565    วิธีการทำก้อนจุลินทรีย์ หรือก้อนอีเอ็ม (EM Ball) บำบัดน้ำเสีย 42
  7 ต.ค. 2564    คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ ๓๒๘๒/๒๕๖๔ ห้ามจำหน่าย จ่ายแจก หรือแลกเปลี่ยน สุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกประเภท 43
  30 ก.ค. 2564    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง จัดตั้งศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลทรายขาว 42
  30 ก.ค. 2564    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีเกิดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 43
  28 มิ.ย. 2564    แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ถนนสวย ปลอดถังขยะ 41
  12 มิ.ย. 2564    ประกาศกำหนดเขตสงสัยโรคระบาดชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ 44

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 761439 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน