ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 สปสช ตำบล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  25 ก.พ. 2564    ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด) สำหรับสถานประกอบกิจการ/โรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี 11
  24 ก.พ. 2564    ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 10
  17 ก.พ. 2564    ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.๒๕๖๔ 11
  17 ก.พ. 2564    ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๔ 11
  12 พ.ย. 2563    ประกาศเทศบาลตำทรายขาว เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ 41
  11 พ.ย. 2563    ประกาศเทศบาลตำทรายขาว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 38
  9 พ.ย. 2563    ประกาศเทศบาลตำทรายขาว เรื่อง กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 44
  9 พ.ย. 2563    ประกาศเทศบาลตำทรายขาว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 38
  3 พ.ย. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 40
  10 ก.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์ โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๓ 55

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 286383 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน