ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
งานบริหารงานบุคคล
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  9 มี.ค. 2566    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เทศบาลตำบลทรายขาว 25
  9 มี.ค. 2566    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เทศบาลตำบลทรายขาว 19
  23 ก.พ. 2566    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖ 15
  9 ก.พ. 2566    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เทศบาลตำบลทรายขาว 50
  9 ก.พ. 2566    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เทศบาลตำบลทรายขาว 16
  9 ก.พ. 2566    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เทศบาลตำบลทรายขาว 16
  9 ก.พ. 2566    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เทศบาลตำบลทรายขาว 16
  9 ก.พ. 2566    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เทศบาลตำบลทรายขาว 20
  14 ธ.ค. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขฉบับที่ ๑ เทศบาลตำบลทรายขาว 59
  29 ส.ค. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไขฉบับที่ ๖ ของเทศบาลตำบลทรายขาว 42

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 761427 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน