ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  14 ธ.ค. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขฉบับที่ ๑ เทศบาลตำบลทรายขาว 35
  29 ส.ค. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไขฉบับที่ ๖ ของเทศบาลตำบลทรายขาว 28
  20 ก.ค. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๘ 28
  20 ก.ค. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕ 28
  20 ก.ค. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ 28
  11 ก.ค. 2565    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๘ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕ และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ 28
  21 มิ.ย. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ฉบับที่ ๕ ของเทศบาลตำบลทรายขาว 28
  25 พ.ค. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ 35
  25 พ.ค. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๗ 28
  25 พ.ค. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗ 33

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 719661 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน