ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 การควบคุมภายใน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  8 มิ.ย. 2564    แผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม ๒๕๖๔) 38
  8 มิ.ย. 2564    แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ๓ ปี (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ (ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม ๒๕๖๔) 38
  8 มิ.ย. 2564    กฏบัตร (Internal Audit Charter) (ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม ๒๕๖๔) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 37
  21 เม.ย. 2564    รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 37
  21 เม.ย. 2564    ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลทรายขาว 37
  17 ก.พ. 2564    คู่มือการบริหารความเสี่ยง 37
  3 ก.พ. 2564    รายงานผลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 38
  3 ก.พ. 2564    รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 37
  6 ต.ค. 2563    กฎบัตร หน่วยงานตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๔ 37
  1 ต.ค. 2563    แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ๓ ปี (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ 36

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 377624 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน