ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
งานบริหารงานบุคคล
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 การควบคุมภายใน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  10 เม.ย. 2566    รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) 8
  10 เม.ย. 2566    รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 12
  30 ก.ย. 2565    คำสั่งทต.ทรายขาว เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ สำนักปลัดเทศบาล 51
  27 ก.ย. 2565    แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 47
  5 ส.ค. 2565    คู่มือการบริหารความเสี่ยง 45
  29 มี.ค. 2565    กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 44
  18 มี.ค. 2565    รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 44
  18 มี.ค. 2565    รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ 6 เดือน) 44
  20 ต.ค. 2564    คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการของเทศบาลตำบลทรายขาว 45
  8 มิ.ย. 2564    แผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม ๒๕๖๔) 40

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 761431 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน