ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 คู่มือประชาชน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  30 พ.ย. 2565    คู่มือการอนุมัติ อนุญาต ขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ 10
  27 มิ.ย. 2565    คู่มือประชาชนพลเมืองคุณภาพ 52
  27 เม.ย. 2565    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 54
  26 เม.ย. 2565    คำสั่งเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 53
  26 เม.ย. 2565    คำสั่งเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 55
  9 ส.ค. 2564    คู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 54
  20 พ.ค. 2564    คู่มือประชาชน เรื่อง สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 55
  3 ก.พ. 2564    แผ่นพับประชาสัมพันธ์ สถานการณ์ขยะมูลฝอย 63
  14 ม.ค. 2564    แผ่นพับประชาสัมพันธ์ จังหวัดสะอาด โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยและการรักาาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 53
  4 ม.ค. 2564    คู่มือประชาชน เรื่อง การจัดการขยะในครัวเรือน 56

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 680828 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน