ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
งานบริหารงานบุคคล
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 งานบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  28 เม.ย. 2566    รายงานผลการดำเนินการโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 2
  24 เม.ย. 2566    การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 17
  21 เม.ย. 2566    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 15
  21 เม.ย. 2566    โครงการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 15
  13 ก.พ. 2566    การขับเคลื่อนจริยธรรม 23
  5 ธ.ค. 2565    แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 47
  1 พ.ย. 2565    รายงานการฝึกอบรมข้าราชการ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลทรายขาว 60
  20 ต.ค. 2565    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 13
  20 ต.ค. 2565    ระเบียบเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 20
  6 ต.ค. 2565    (1) หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 35

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 761445 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน