ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 งานบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  25 เม.ย. 2565    สรุปโครงการเสิรมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลทรายขาว 26
  19 เม.ย. 2565    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ผลประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) 55
  12 เม.ย. 2565    โครงการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 25
  1 เม.ย. 2565    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 26
  21 มี.ค. 2565    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 46
  1 มี.ค. 2565    คำสั่งทต.ทรายขาว เรื่อง การจ้างพนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 46
  1 มี.ค. 2565    คำสั่งทต.ทรายขาว เรื่อง การจ้างพนักงานทั่วไป ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 45
  1 มี.ค. 2565    คำสั่งทต.ทรายขาว เรื่อง การจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป และแต่งตั่งให้ดำรงตำแหน่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ 44
  1 มี.ค. 2565    คำสั่งทต.ทรายขาว เรื่อง การจ้างพนักงานทั่วไป ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 43
  28 ก.พ. 2565    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกาศผลการเลือกสรรและขึ้นบัญชี ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ 45

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 549883 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน