ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 งานกิจการสภา
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  13 ก.ย. 2565    เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๕ 29
  12 ก.ย. 2565    ประกาศสภา (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ขอเชิญเข้าฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๕ 23
  12 ก.ย. 2565    ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๕ 25
  7 ก.ย. 2565    เรื่อง ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๕ 22
  7 ก.ย. 2565    เรื่อง ขอส่งร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ลงนามและประกาศใช้ตามระเบียบ 22
  17 ส.ค. 2565    เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 23
  10 ส.ค. 2565    ประกาศสภา (ทต.ทรายขาว) เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๕ 54
  9 ส.ค. 2565    ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจำปี ๒๕๖๕ 56
  9 ส.ค. 2565    เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจำปี ๒๕๖๕ 62
  8 ส.ค. 2565    ประกาศสภา (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจำปี ๒๕๖๕ 57

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 680880 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน