ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  9 เม.ย. 2564    คู่มือการปฏิบัติงาน กองช่าง 54
  9 เม.ย. 2564    คู่มือการปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย 55
  9 เม.ย. 2564    คู่มือการปฏิบัติงาน แผนพัฒนาการจัดเก็บรายได้ 54
  9 เม.ย. 2564    คู่มือการปฏิบัติงาน งานทะเบียนราษฎร 56
  9 เม.ย. 2564    คู่มือการปฏิบัติงาน งานบริหารงานบุคคล 55
  8 เม.ย. 2564    คู่มือการปฏิบัติงาน งานสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.ทรายขาว 54
  8 เม.ย. 2564    คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชี กองคลัง (ทต.ทรายขาว) 56
  8 เม.ย. 2564    คู่มือการปฏิบัติงาน งานสวัดิการสังคม กรณีโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 56
  8 เม.ย. 2564    คู่มือการปฏิบัติงาน งานสวัสดิการสังคม กรณีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ/เบี้ยผู้ป่วยเอดส์ 57
  7 เม.ย. 2564    คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนทุกข์ 57

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 680698 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน