ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  15 ธ.ค. 2564    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ผลการยื่นคำร้องเรื่องราวต่าง ๆ ของประชาชน ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ของ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล 35
  9 ธ.ค. 2564    เรื่อง การป้องกันและระวังอัคคีภัยในสถานประกอบการและเคหะสถาน รวมทั้งสวนลำไย สวนยางพารา หรือสวนผลไม้ที่มีหญ้าปกคลุมเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย 41
  14 มิ.ย. 2564    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกาศใช้แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 55
  14 มิ.ย. 2564    แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 37
  14 มิ.ย. 2564    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๔ 37
  14 มิ.ย. 2564    แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๔ 50
  14 มิ.ย. 2564    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกาศใช้แผนเฉพาะกิจป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๖๔ 38
  14 มิ.ย. 2564    แผนเฉพาะกิจป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๖๔ 35
  2 มิ.ย. 2564    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลทรายขาว 35
  2 มิ.ย. 2564    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลทรายขาว 35

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 746078 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน