ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
งานบริหารงานบุคคล
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  25 เม.ย. 2566    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 12
  25 เม.ย. 2566    รายงานกำกับติดตามดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน 10
  27 มี.ค. 2566    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ เทศบาลตำบลทรายขาว 12
  24 มี.ค. 2566    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเเทศบาลตำบลทรายขาว 9
  9 ม.ค. 2566    คู่มือ/แนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 11
  22 เม.ย. 2565    รายงานกำกับติดตามดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน 44
  20 เม.ย. 2565    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ เทศบาลตำบลทรายขาว 68
  30 ธ.ค. 2564    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 46
  20 ธ.ค. 2564    เรื่อง แจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 44
  29 ต.ค. 2564    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 44

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 761417 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน