ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การร้องเรียนการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 ประกาศ เรื่อง การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  4 ก.ค. 2565    คำสั่งจังหวัดจันทบุรี เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามข้อกําหนดฯ (ฉบับที่ ๔๖) ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี (พื้นที่เฝ้าระวัง) 54
  9 มิ.ย. 2565    การขยายระยะการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๘) 57
  7 เม.ย. 2565    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ปิดสำนักงานเทศบาลตำบลทรายขาวเป็นการชั่วคราว 54
  4 เม.ย. 2565    ประกาศ (ทต.ทรายขาว) เรื่อง ของดการจัดงานเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ 55
  14 มี.ค. 2565    มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบกิจการค้าส่งผลไม้ โรงคัดบรรจุผลไม้ (ล้ง) ในฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลไม้จังหวัดจันทบุรี 52
  5 ม.ค. 2565    ตารางการฉีดวัคซีน โควิด - ๑๙ รพ.สอยดาว ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 53
  14 ธ.ค. 2564    เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนด และมาตราการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 55
  13 ธ.ค. 2564    เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนด และมาตราการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 54
  30 ส.ค. 2564    คำสั่งทต.ทรายขาว เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายอำนวยการ ประจำศูนย์พักคอยทต.ทรายขาว เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) 53
  24 ส.ค. 2564    เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 53

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 680804 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน