ITA ทต.ทรายขาว
Q&A คำถามที่พบบ่อย
E-Services-
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อ-สอบถาม
จดหมายข่าว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  23 มิ.ย. 2563    รานงานข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีที่สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลทรายขาว 0
  8 เม.ย. 2563    การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ๒๕๖๒ ของเทศบาลตำบลทรายขาว 1
  9 ก.ย. 2562    เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 12/2562 46
  13 มิ.ย. 2562    ประกาศ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 117
  11 มิ.ย. 2562    ประกาศเรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ 72
  31 ต.ค. 2561    รายงานผลการตรวจสอบการเงิน การบัญชีและการพัสดุขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 0
  18 ม.ค. 2561    การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 155
  30 ก.ย. 2559    บันทึกหลักการและเหตุผล 142
  30 ก.ย. 2559    รายจ่ายตามงานและงยรายจ่าย 153
  30 ก.ย. 2559    รายงานประมาณการรายรับแบ่งเป็นหมวด 150

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 162841 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน