โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทต.ทรายขาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔


วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

งานสวัสดิการสังคม จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการปฏิบัติตนให้อยู่

ในสังคมอย่างมีความสุข และเพื่อให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหา

ทางสังคม ประสบปัญหาาด้านสุขภาพ รายได้ อีกทั้งส่งเสริมให้มีความรักความสามัคคี

กับผู้สูงอายุในชุมชน และมีกิจกรรมรดน้ำให้แก่ผู้สูงอายุทุกปี เนื่องจากในเดือนเมษายน

เป็นประเพณีวันสงกรานต์