โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


การประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี ๒๕๖๕


เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

นายประสงค์ เจริญการ ประธานสภาเทศบาลตำบลทรายขาว

เป็นประธานเปิด
การประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาว สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2565
โดยมีระเบียบวาระ เกี่ยวกับการพิจารณาญัตติต่างๆ ประกอบด้วย เรื่องที่เสนอใหม่
จำนวน 11 ญัตติ อาทิเช่น 
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ของนายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ
และ
เรื่อง รายงานผลพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องฯ ไปตลอดจน
รวมกันแสดงความเห็นอภิปรายในวาระอื่นๆ
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม
เป็นคณะผู้บริหาร 4 ท่าน สมาชิกสภาเทศบาล 10 ท่าน
หัวหน้าส่วนราชการ 
และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทรายขาว