โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖


เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565
ณ ลานกีฬาสนามฟุตซอล หน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
นายประเสริฐ กุศลสนอง นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว เป็นประธานเปิด
ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้การจัดการแข่งขัน
ในครั้งนี้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
จึงกำหนดระเบียบข้อบังคับ
เกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็น คณะผู้บริหาร
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง คณะกรรมการ
ทีมนักกีฬา ๒๔ ทีม ประชาชนในเขตพื้นที่  เจ้าหน้าที่งานกองการศึกษา

ของเทศบาลตำบลทรายขาวผู้จัดโครงการดังกล่าวฯ