โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


การประชุมปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และธุรการประจำกอง/งานทุกท่าน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕


เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
นายประเสริฐ กุศลสนอง นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว เป็นประธาน
ในการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และธุรการประจำกอง/
งานทุกท่าน ครั้งที่ 12/2565 โดยมีระเบียบวาระ แจ้งเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา
และเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ และเรื่อง การรายงานผลและแผนการดำเนินงาน
ของส่วนราชการต่างๆ ที่ผ่านมา โดยเริ่ม จากหน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล
(1) สำนักปลัดเทศบาล - ขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ ITA ประจำปี 2566
โดยมีเอกสารคู่มือการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ และข้อเปรียบเทียบจาก ปี 2565 รวมทั้งปฏิบัติการดำเนิน
การเกี่ยวกับเอกสาร ในตัวชี้วัดในข้อ IIT EIT และ OIT ให้ทุกหน่วยงานทราบ 
(2) กองช่าง (3) กองการศึกษา (4) กองสาธารณสุขฯ (5) กองคลัง
(6) หน่วยงานตรวจสอบภายใน และระเบียบวาระ อื่นๆ 
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็น คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และธุรการประจำกอง/งานทุกท่าน