โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประชุมคณะกรรมการบริหารชุมชนย่อย ทั้ง ๒๓ ชุมชน เทศบาลตำบลทรายขาว ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕


เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม  2565
นางรัชนี โกศลจิตร  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ได้จัดการประชุมคณะกรรมการ
บริหารชุมชนย่อย ทั้ง ๒๓ ชุมชน
เทศบาลตำบลทรายขาว ครั้งที่  ๑๒/๒๕๖๕ 
โดยมีระเบียบวาระ
แจ้งเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการจัดแสดงสินค้าชุมชนเทศบาลตำบลทรายขาว
ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 6 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2565
ได้เปิดจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าตั้งแต่บัดนี้ และสำนักงานพัฒนาชุมชน
อำเภอสอยดาว พัฒนากรอำเภอสอยดาว 
มีเรื่องแจ้ง คือ การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.)
ประจำปี 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมเป็น คณะผู้บริหาร ข้าราชการ
คณะกรรมการชุมชน ทั้ง 23 ชุมชน  เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการสังคม
ของเทศบาลตำบลทรายขาว