โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ข่าวประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เทศบาลตำบลทรายขาวพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
เป็นกฏหมายของประชาชนทุกคน เพื่อคุ้มครองสิทธิรับรู้ข้อมูพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
เป็นกฏหมายของประชาชนทุกคน
เพื่อคุ้มครองสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการและสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการตรวจสอบ
กระบวนการทำงานของระบบราชการ
ให้มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ของเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี