โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทรายขาว


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทรายขาว

เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

เพิ่มเติมฉบับที่ ๓ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕

เปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓