โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี : www.tbsi.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


การประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาวครั้งแรก ประจำปี ๒๕๖๔


วันนี้ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลฯได้เดินทางมายัง สนง.เทศบาลฯ
เพื่อประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายขาวครั้งแรก ประจำปี ๒๕๖๔
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เทศบาลตำบลทรายขาว
การประชุมในวันนี้มีนายปกครอง บุญชูกุศล นายอำเภอสอยดาว
ปฎิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมฯ
ซึ่งการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อเลือกประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ...ที่ประชุมมีมติเลือก ....
นายประสงค์ เจริญการ เป็นประธานสภาเทศบาลนายสุพรรณ จันทฑีโร
เป็นรองประธานสภาเทศบาล และนายสฤษ ไชยุชิต เป็นเลขานุการสภา
เทศบาล จากนั้น นายปกครอง บุญชูกุศล นายอำเภอสอยดาวได้ให้โอวาท
และแนวทางปฎิบัติในการบริหารงานของเทศบาล เน้นย้ำให้ช่วยกันป้องกัน
การแพร่เชื้อไวรัสโควิด19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้...
และปิดประชุมเวลา 14.00 น.